Amai Mongol (417)

Энэхүү тэмдэглэлийг “Цаг Хугацаагаар” номоос уншина уу.

ТЭМЦЭЛ
2017 оны 6 сарын 12
Монгол Бадарчин 5-с ирээд. Шинэ нийслэл Улаанбаатар хот.
Çóíû õàëóóí ºäð¿¿ä.
Íýã ä¿ãýýð ýìíýëãèéí öîíõîîð õàðàõàä , ãàäàà õóðö íàð
ä¿¿ãýýä , Óëààíáààòàð õîòîä èõ áºã÷èì, ãàíäóó áàéíà .
Çàðèì íóòãóóäàä ò¿éìýð äýãäýæ , àðä îëíûã бухимдуулна.
Çàìä ãàðàõ á¿ðä , ýñâýë õîë ãàçðààñ èðýõ á¿ðä îðäîã õóð
áîðîî ìèíü ýíý óäàà ÿàãààä øèâðýõã¿é áàéíà àà? ãýæ Õºõ Мөнх
Òýíãýðýýñýý àñóóíà.
Äýëõèé н Õ¿í òºðºëõòíèé àìüäðàëûã Ìîíãîë çàëóóãèéí
í¿äýýð àæèãëàí ñóäëàæ , Ìîíãîë óëñàà ¿ñðýíã¿é õºãæ¿¿ëýõ àðãà
çàìûã õàéñàí îëîí æèëèéí àÿíààñàà èðýýä ñàð ãàðóé áîëñîí ÷,
ýìíýëãèéí ºðºº, хэвтвэрийн дэглэмд èõýíõ õóãàöààã ºíãºðººëºº.
ªäºð á¿ð ýì òàðèà , äóñàë ãýýä àìàðã¿é л байна.
Ãýõäýý , òýñ÷ áàéíà …
Àìüäðàë ¿íýõýýð áîãèíî, амьдрах үнэхээр сайхан шүү.

Дэлгэрэнгүйгээр унших »

INDIGO cd Internet

2005 оны 11 сарын 3

Бүгд Найрамдах засаглалт Монгол улс. Улаанбаатар хот.

-Маргааш хол замд гарна.

-Багын мөрөөдөл, Дэлхийг тойрох аялалд явна.

-Намайг юу хүлээж байгаа бол оо?

-Юу олж мэдэх бол оо?

Энэхүү тэмдэглэлийг “Цаг Хугацаагаар” номоос уншина уу

Дэлгэрэнгүйгээр унших »

Amai Hawaii (1)

Дэлгэрэнгүйгээр унших »

Amai USA (1)

Дэлгэрэнгүйгээр унших »

post Категори: 86.6 АНУ /USA/, Аян замын тэмдэглэл post Сэтгэгдэл (0) post2017/03/22 | 48 Үзсэн

2016 оны 6 сарын 16

Монгол Бадарчин 86.2. Монгол улс. Архангай аймаг, Өлзийт сум.

20160616_105417

Хөх тэнгэрийн дор, Орхон голын хөвөөн дээр, ширдгэн ногоон зүлгэн дээр барьсан, таван ханат Монгол гэртээ сэрээд эргэн тойрноо харлаа. Гэрийн тооно, багана, хана, зуух, ор, ширээ, сав суулга.

Хол зам туулж буй хүнд өөр юу хэрэгтэй билээ дээ.

Дэлгэрэнгүйгээр унших »