Amai Mongol (417)

Энэхүү тэмдэглэлийг “Цаг Хугацаагаар” номоос уншина уу.

ТЭМЦЭЛ
2017 оны 6 сарын 12
Монгол Бадарчин 5-с ирээд. Шинэ нийслэл Улаанбаатар хот.
Çóíû õàëóóí ºäð¿¿ä.
Íýã ä¿ãýýð ýìíýëãèéí öîíõîîð õàðàõàä , ãàäàà õóðö íàð
ä¿¿ãýýä , Óëààíáààòàð õîòîä èõ áºã÷èì, ãàíäóó áàéíà .
Çàðèì íóòãóóäàä ò¿éìýð äýãäýæ , àðä îëíûã бухимдуулна.
Çàìä ãàðàõ á¿ðä , ýñâýë õîë ãàçðààñ èðýõ á¿ðä îðäîã õóð
áîðîî ìèíü ýíý óäàà ÿàãààä øèâðýõã¿é áàéíà àà? ãýæ Õºõ Мөнх
Òýíãýðýýñýý àñóóíà.
Äýëõèé н Õ¿í òºðºëõòíèé àìüäðàëûã Ìîíãîë çàëóóãèéí
í¿äýýð àæèãëàí ñóäëàæ , Ìîíãîë óëñàà ¿ñðýíã¿é õºãæ¿¿ëýõ àðãà
çàìûã õàéñàí îëîí æèëèéí àÿíààñàà èðýýä ñàð ãàðóé áîëñîí ÷,
ýìíýëãèéí ºðºº, хэвтвэрийн дэглэмд èõýíõ õóãàöààã ºíãºðººëºº.
ªäºð á¿ð ýì òàðèà , äóñàë ãýýä àìàðã¿é л байна.
Ãýõäýý , òýñ÷ áàéíà …
Àìüäðàë ¿íýõýýð áîãèíî, амьдрах үнэхээр сайхан шүү.

постер

фейсбүүк: Амай “Гайхамшигт Ертөнц”

Амай  “Амьдрал Сайхан шүү”

Амай “Сайн Сууж Байна уу”

Амай “Дэлхийн Нэг Өдөр”

Амай “Цаг Хугацаагаар”

20170525_082820

Sorry, no comments yet.

Write Your Comment

Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Remember my information for the next time I visit.