img_8653.JPG

2008 оны 06 сарын 10 Ñüåððà Ëåîíå Óëñûí íèéñëýë Ôðèéòàóí õîòûí Ìàìè ¨îêè íèñäýã òýðýãíèé áóóäàë.Монголын энхийг сахиулагчдийн Нарлаг бааз дээр.

Либериагийн Монголын Энхийг сахиулагчиддтай уулзсан цагаас миний аялалд маш олон өөрчлөлтүүд орж эхэлсэн билээ. Аз болж НҮБ-ээс албан ёсний сэтгүүлчийн үнэмлэх авснаар НҮБ-ийн үйл ажилгааг сурвалжлах, эмлэгт нь үзүүлэх, ажилчдийн тээврийг ашгилах, НҮБ-ийн шалган нэвтрүлэх цэгүүдийг төвөггүй нэвтрэх, тэгээд хамгийн чухал н НҮБ-ийн нисдэг тэргийг ашигилж Либэриагийн нийслэл Монровигаас Сиерра Леоний нийслэлийн НҮБ-ийн баз хүргүүлэх боломж нээгдсэн явдал юм.

Өмнөд би хэзээч нисдэг тэргэнд сууж үзээгүй бөгөөд Дэлхийг тойрох аяллынхаа дараа гэртээ хариад унаж, сууж үзсэн бух тээврийн хэрэгсэл, унаануудийн цуглуулгандаа НҮБ-ийн нисдэг тэргийг оруулах болсондоо маш их баяртай байлаа.

img_8656.JPG

Ç¿¿í ãàð òàëààñ Öýðãèéí áàãèéí ðîòûí çàõèðàã÷, õîøóó÷ Ì.Áîëäáààòàð, àð òàëûí õàíãàëòûí îôèöåð, àõìàä Ä.Îòãîíöýðýí, Àìàé

Нисдэг тэрэг газардах үед манай Энхийг сахиулагч залуус ирж тосч авлаа. Би энд долоо хоногийн өмнө ирэх байсан бөгөөд боломж гараагүйч залуус маш их хүлээсэн н цэргийн анги дээр ирхэд намайг хүлээж авж буй байдлаас харагдаж байлаа.

img_8786.jpg

1ìáñ-íû áóóäàã÷, àõëàã÷ ª.ÑýðãýëýíАфрик тивд төдийгүй Дэлхийд байгаа Монголын хамгийн их цэргийн албан хаагчидтай Сиерра Леоний нийслэл Фрээтовн дахи Нарлаг тосгонд орж ирхэд хамгаалт, зохион байгуулт маш өндөр байгаан машинд явж байх үед жолооч төвтэй хэдэн минут тутамд холбогдож байгаа байрлаа мэдэгдэж байснаас харагдлаа.

Ийнхүү Монголынхоо газар нутагт Египт дахи Монголын элчин сайдийн яамнаас гараад 24 орон, 1 жил хагасийн дараа ирлээ.

img_8741.jpg

Ç¿¿í ãàð òàëààñ Öýðãèéí áàãèéí ðîòûí àæèëëàãààíû õÿíàëòûí îôèöåð, àõëàõ äýñëýã÷ Í.Áàò-Ýðäýíý, ðîòûí çàõèðàã÷, õîøóó÷ Ì.Áîëäáààòàð, Àìàé, ðîòûí àæèëëàãààíû õÿíàëòûí îôèöåðèéí òóñëàõ, äýñëýã÷ Ä.̺íõáààòàð, àð òàëûí õàíãàëòûí îôèöåð, àõìàä Ö.Îòãîíöýðýí Намайг маш халуун дотноор хүлээн авч байр хоол унд шаардлагтай бүх зүйлээр хангасний дараа Монголын Энхийг сахиулагчдийн үүрэг гүйцэтгэж буй ажилгааний талаар товч танилцуулга хийлээ.

Миний энэ тэмдэглийг уншиж байгаа хүмүүс Манай Цэргүүд гадаадад очоод жаргаж байдаг гэсэн ойлголттой бол Манай залуусийн гүйцэтгэж буй ажил бол маш хүнд, өндөр хариуцлаг шаардсан гэдгийг би мэдлээ.

img_8769.jpg

Íàðëàã áààçûí Øàëãàí íýâòð¿¿ëýõ 1 ä¿ãýýð áàéðàí äýýð äýëõèéí ºíöºã á¿ðò íàìèðóóëæ áóé Ìîíãîë Óëñûíõàà òºðèéí äàëáààã ìàíäóóëæ áàéíàИрснийхээ маргааш цэргийн анги дээрээ Аялийнхаа туршид цээжиндээ хадгалж явсан Монгол улсийнхаа тугийг НАРЛАГ баз-ийнхаа уудэн дээр намируулах боллоо.

Энэ өдрөөс эхлэн аялийнхаа туршид Монголын элчин сайдийн яам, консулийн газрууд дээр тугаа намируулж байхаар шийдлээ.

114_08021.JPG

Íàðëàã áààçàä áàéðëàæ áàéãàà á¿ðýëäýõ¿¿íèé ºã뺺íèé íýãäýëò àæèëëàãàà

Залуус тус баз-ийн туг миний дэлхийг тойрч буй тугт хүндэтгэл үзүүлж төрийн дуугаар Африкийн тэнгэрийг царгиуллаа

img_8875.JPG

Íàðëàã áààçàä áàéðëàæ áàéãàà Öýðãèéí áàãèéí áèå á¿ðýëäýõ¿¿í ºã뺺íèé íýãäýëò, òºðèéí äàëáàà ìàíäóóëàõ àæèëëàãàà

Монгол улс дэлхийн цэргийн болон энхийг сахиулах үйл ажилгаануудад оролцох болсноор манай зэвсэгт хүчний албан хаагчдийн мэргэжил дээшилж манай батлан хамгаалах яам гадаад орний зэвсэгт хүчний байдалийг илүү сайн судлах боломж нээгдэж байгаа байх.

Монголын зэвсэгт хүчний цэргийн хувцасний загвар маш боловсронгүй болсон н харагдаж байлаа. Ялангуя Либэриад НҮБ-ийн энхийг сахиулагчдийн төв байрлал дээр 20-30 гаруй орнуудийн цэргийн албан хаагчдийн хувцастай харицуулхад маш өвөрмөц, бас гоё харагдаж байлаа.

Сүүлд Монголын цэргийн хувцасний талаар илүү тодорхой бичиж, миний аялсан орнуудийн цэрэг цагдаагийн хувцастай харицуулхийг хичээнэ. Зарим нэг шүүмжлэлч хэлэх эрх надад байгаа гэж бодож байна. Шүүмжлэл гэхээр заавал муу зүйл байдаггүй гэж би боддог тул өөрийнхөө вэб дээр байгаа хүмүүсийн шүүмжлэлийг сайнаар хүлээн авдаг юм.

114_07991.JPG

Намайг баз дээр ирхэд амралтийн өдрүүд таарсан тул залуус чөлөөт хувцлаж, соёл урлаг спортийн арга хэмжээнууд зохион байгуулж байсан юм.

img_8836.JPG

4ìáñ-íû ñàëàà ñóðòàë÷ëàõ 7 õîíîãèéí àÿíû õààëòûí ¸ñëîëûí àæèëëàãààíû ºìíº

Монголын энхийг сахиулах ажлийн гол чиглэл н Сиерра Леоний иргэний дайний үед хүн төрлөхтөн, энх тайвний эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн шижигтэн, гэмт хэрэгтнүүдийг хориж буй газрийг хамгаалж, Олон улсийн шүүх хурал болох үейин аюулгүй байдлийг хангах явдал юм.

img_8845.JPG

4ìáñ-íû óðëàãèéí òîãëîëòûí ¿åýð

Тэд байнгийн бэлэн байдалтай байдаг бөгөөд гэрээсээ хол, өөр цаг уур соёлтой газар сэтгэл санаагаа өөдрөг байлгах гол ажлуудийн нэг н соёл спортийн ажиллууд юм.

img_8897.JPG

ßâãàí öýðãèéí õóÿãò òýýâýðëýã÷ ÁÒÐ äîòîð, ç¿¿í ãàð òàëààñ 1ìáñ-íû áóóäàã÷, àõëàã÷ Ó.Äýëãýðñàéõàí, Àìàé

Яамарч эрэгтэй хүүхдийн багаасаа сонирхдог зүйлүүдийн нэг н танк хуягт юм. Энэ өдөр би анх удаа хуягтанд сууж үзлээ. Зайгаараа тавчуухан ч яагаад ч юм маш их хүчтэй болж буй сэтгэгдэл төрдөг юм байна лээ.

img_8905.JPG

1ìáñ-íû ñàëàà ñóðòàë÷ëàõ àÿíû íýýëòèéí àæèëëàãààíû ¿åýð

Манай зэвсэгт хүчний техник төхөөрөмжийг НҮБ түрээслэн авч дэлхийн энхийг сахиулах үйл ажилгаанд ашгилдаг тул Монголын төсөвт баггүй хэмжээний ашиг оруулж Монголын зэвсэгт хүчний үйл ажилгаанд нэмэр болдоггийг мэддэгүй хүмүүст энэ мэдээг бас хүргий.

Манай энхийг сахиулагч залуус гадаадад алба хашиж цалингийхаа баггүй хувийг улсдаа тушаадаг бөгөөд зөвхөн энд байгаа 250 хүн гэхэд 1 сард төлж буй татвараараа Монголын том зэргийн компаний татвартай дүйцхээр юм.

img_8787.jpg

Ëàíãàòà áààçûí õàðóóëûí öýã äýýðАфрик маш халуун газар гэдгийг надаар хэлүүлтгүй хүмүүс мэдэж байгаа ч миний байгаа үед борооний улирал эхэлсэн тул Маш халуун байхаас гадна түмпүнгээр асгаж байгаа юм шиг бороо орно. 10-20 орчим кг жинтэй хамгаалтийн хувцас зэвсгийн хамт энэ халуунд өдөржингөө байх яамар байдгийг боломж гарвал өөрөө мэдрээд та бүхэнд бичий гэж бодож байна.

img_8803.JPG

4ìáñ-íû íýðýìæèò Òà Òà Òóíãà õºã溺íò òýìöýýí.Ýõíèé ýãíýýíèé ç¿¿í ãàð òàëààñ ðîòûí àæèëëàãààíû õÿíàëòûí îôèöåð, àõëàõ äýñëýã÷ Î.Ýíõ-Àìàð, Àìàé, Öýðãèéí áàãèéí çàõèðàã÷, äýä õóðàíäàà Á.Áààòàð, ðîòûí çàõèðàã÷ Ì.Áîëäáààòàð, ðîòûí àæèëëàãààíû õÿíàëòûí îôèöåð, àõëàõ äýñëýã÷ Í.Áàò-ÝðäýíýЗалуус нэг доор 6 сар гаруй амьдардаг бөгөөд энэ хугцаанд хоорондоо маш дотно найз нөхөд болдог юм байналээ.

img_8814.JPG

Хэдийгээр эд нар хунд алба хашиж байгаа ч чөлөөт цагаараа биллиард, ширээний тэннис, GYM, сагс бас хугжуунт тоглоомууд тоголж гэрээ санах зав гаргахгүй байхийг хичээдэг байх.

img_8785.jpg

Ëàíãàòà áààçûí õàðóóëûí öýã äýýð. Ç¿¿í ãàð òàëààñ 1ìáñ-íû áóóäàã÷, àõëàã÷ ×.Áàò-Ýðäýíý, ª.Ñýðãýëýí Цэрэгт тушаал бол тушаал!

dsc00738.JPG

Залуусийн чөлөөт цаг, эрүүл мэнд, бие бялдарт удирдлаг маш их анхаардаг н зөвхөн спортоос гадна 2 өдөрт нэг удаа эмчийн үзлэгт бүгд хамрагддаг байдлаас харагдаж байлаа.

img_8877.JPG

Ñüåððà Ëåîíå Óëñ äàõü ͯÁ-ûí ìàíäàòòàé ÝÑÀ-íä îðîëöîæ áàéãàà Ìîíãîë Óëñûí Öýðãèéí áàãèéí 5 äóãààð ýýëæèéí Íàðëàã áààçàä ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ áàéñàí áàãèéí óäèðäëàãà, ðîòûí óäèðäëàãà, äýìæëýãèéí ñàëàà, 1, 4ìáñ-íû áèå á¿ðýëäýõ¿¿íòýé õàìò

” Нэг нь нийтийн төлөө, Нийт нь нэгнийхээ төлөө” гэж жагсаалийн үед нэгэн зэрэг хэлж буй нь үнэхээр сүрлэг.

Монголын 250 энхийг сахиулагчид 2 хуваагдаж 14 хоногоор Олон улсийн шүүхийн байрийг өндөржүүлсэн зэрэглээр хамгаалдаг бөгөөд Нарлаг баз дээр байгаа 120 гаруй цэргүүд хүнд харуулийн дараа түр зуур амардаг гэж хэлж болно. энэ 15 ний өдөр эдгээр залуус Шүүхийн байрийг 14 хоногоор хамгаалахаар явах юм.

Энд амарч байгаа гэж хэлж байгаа ч цэргийн ангид амран гэдэг манай амралтаас хамаагүй өөр !!!

Өглөө орой бүр төрийн дууллаа сонсч, Монголчуудийнхаа дунд байх энэхүү сайхан мөчийг маш удаан хүлээж байлаа.

МОНГОЛ УЛС МАНДАН БАДРАГ! Ойрийн үед миний вэб дээр зураг оруулах боломж жоохон тааруухан байгаа бөгөөд Монголд байгаа найзууд мань тусламжтайгаар илүү их зургууд оруулж бүх тэмдэглүүдээ зурагжуулна гэж амлий.

Horaayy..there are 25 comment(s) for me so far ;)

#1

hi amai chamd amjilt hysie uragshaa

jjj wrote on 2008/06/10 - 11:06
#2

saihan baina.saihan baina

Geser wrote on 2008/06/10 - 11:08
#3

мэдээж африк тив дэлхийн халуун цэгүүдийн нэг боловч өмнөд америк мөн азийн зарим орнууд жуулчидад аюултайгаараа бүрч алдартай. нэгэнт бичлэгт шүүмжлэлийн талаар дурдсан болохоор зөв бичлэгийн талаар илүү анхаарааасай гэж захих байна. учир нь үг үсгийн алдаа нь утга санааны алдаанд хүргэх тал байдаг дээр нь монгол хэлээр алдаатай бичсэн зүйлүүд бусдад таагүй үлгэр дууриал, сэтгэгдэл төрүүлэх бий.

cannis lupus wrote on 2008/06/10 - 11:28
#4

bi bayan hun bish l dee. Chamtai l adil ih husel muruudultei zaluu hun. Eh orondoo baga ch atugai nemer boloh gej huviin, huvisgaliin ajil hosluulaa l yavj ba. Chamaig Africt zovj yavahad chin yadahad 200 dollar yavuulya gej bodoj bsan uneheer amjsangui. Yavaandaa boloh blgui dee. Nutag negtnuudteigee uulzsan yum chin taash yavahad neg hesegtee l alzahgui bh aa. Buur hetsuudvel tusalna aa. Hicheegeerei. Nadad huviin mailee yavuulbal td yum bichye.

amka wrote on 2008/06/10 - 12:41
#5

I cant get enough of your post. POST MORE. UPLOAD MORE pics.
And good luck

PJ wrote on 2008/06/10 - 14:24
#6

goyo haragdaj bna. irak ene tr gej yamarch zorilgogui USA mongo oldog daind yabuulj baihaar iim yumand tsergee yabuulbal deer. bi hubidaa irakiinard tumen erh choloog husej baisan ch gesen onoodoriinh shig genet hen negen bombog dlbeldeg hen negn tseg yum heleed buudag mash olon harauul hamgait dabdag odor bolgon hun uhdeg USA ogson ardchiliig huseegui baih gej boddogiin. sadamiig baihad arai taiban baisan baih yadaj humuus bombog delbeleed baihgui alham tudamdaa shalguulaad baihgui yadaj dain baildaangui baisan baih.
baaz tanilstuulj baigaa zurgan deer baigaa humuus bugd oor oor tiihsee harsan bna ha ha ha. ajilaa ingej hiiddegui bailguidee

hohtolbo wrote on 2008/06/10 - 14:49
#7

bichsen temdeglel buriig chin aldalgv unshdag shuu.er ni comment uldeedeggv.odoonoos bichij baiya…..haaya chinii tedegleliig unshij bgaad uilchih geed bdag yum.setgel ubduud…hetsuug davna ged gereesee garsan hoino shudee zuugaad buhniig davaara.amjilt husey.today ih saiha photos oruulee

untraa wrote on 2008/06/10 - 15:45
#8

zia zia bidend end tv-geer gardagaas iluu sain medeelel ogch chadlaa. ter 2 haruulin tsereg yagaad buuniigaa magaziniig ni avaad haytsiin genet daisnuud irvel tegeel uheh ni bn shd. aan tiin amai chi ter jijig maket-iig hamaagui net deer zuragiig ni tavij bolj bgaamu. nuguu daisnuud ni olood harchii shd

er hun wrote on 2008/06/10 - 15:47
#9

goy zuragnud bn,amjilt husye

beegi wrote on 2008/06/10 - 15:56
#10

Saihan yumaa,

Hyn zoriod yvbal yum boldog yum bn shyy dee.

Bayar hyrgey

enzo wrote on 2008/06/10 - 17:55
#11

Төрийн тугаа алс хязгаарын оронд мандуулаад л бахархамаар юм аа.

Pearle Deppsu wrote on 2008/06/10 - 21:09
#12

Amjilt husej baina.

Ganoil wrote on 2008/06/10 - 22:03
#13

zurag orulsan chin saihan bnaa,gegeen durii chin harla nileen borloje de ushu olon goe zuragnud orulj ayan zaminha temdeglelig hutlurei gej husie!

buya wrote on 2008/06/11 - 10:34
#14

hi yu bnadaa. ta sain yavaad hurdan eh orondoo ergej ireed ihiig buteegeerei. duu nar chin tand amjilt husie.

Beku wrote on 2008/06/15 - 04:37
#15

Manaihnii zarim n buur hav har bolson bna. afrikuudaas barag yalgagdah n uu? UN tsenher maLgainuud arai deer haragdaj bna. iim ereen huwtssan deer tsagaanuud n uneheer sogog haragdaj bna. bas manaihan arai joohon javhaatai bmaar yum. unjiisan eswel buduun yumnuud l haragdah yum. germanii tsereguud shig tsegts nuruutai bas deerees n bi l gesen shig oortooo itgeltei haragdah heregtei. Afrika-d bdag bj yagaad narnii shil zuudeggui yum boloo. Europa-iin tserguud bugd l narnii shil zuusen haragddag. Manaihan horigloson yum bolov uu?

L wrote on 2008/06/15 - 08:39
#16

Sain uu,
Sain yawj baina uu.
Bi bas chamtai adilaar oron ornoor yawj baina, gehdee arai zorilgo, nukhtsluur.
Chamaig sain yawj baigaad bayartai baina. Bichsen niitleluudiig chin sayahnaas unshij ehellee.
Amjilt huseye, zorison gazraa ochood mungu ih hiideg bolohooroo, ter uyed chamd tuslamj heregtei baiwal bolomjooroo tusalj demjinee.

Za sain yawaarai,
Eh nutgaa bodood yawahad alzahgui baihaa.

Sanaa wrote on 2008/06/15 - 18:15
#17

Монголчууд маань ч сүртэй бардам харагдаж байна шүү

Izzy wrote on 2008/06/28 - 23:34
#18

Hi?odriin mend hvrgii,tanii web site.g siera lione ulsad bga ah ywuulsan yum,bi ter boyg ene ulsad enhiig sahiulahad ajillaj bga gedegt ni itgej ogohgvi bsan yum ldaa.odo ch tegsen itgej ogohgvi l bna…
manai mongoliin zaluuchuud vneheer eh ornoo gesen setgeltei,erch hvchtei,erlheg daichin ,tsoglog zaluus yumaa,
Ta bvgded chin amjilt hvsen erooy.
Biye sn bodooroi,
Good luck,

uka wrote on 2008/07/13 - 15:04
#19

AMAI NADAD NEG IIM SANAL BN CHI DUNDAD AZIA AYLAACH TEND IKH GOE SHUUDEE

zorigtbaatar wrote on 2008/07/27 - 14:04
#20

uneheer hestuu davaag davj ooriigoo ylan diilj zorilgodoo hurhiin toloo yvj bggaad chine bayartai bna.er hun gehees oor yu gehev dee chamd amjilt husie

shagai wrote on 2008/11/13 - 15:56
#21

suuliin hed honogoos chinii tuhai l unshdag bolson.ajilaa tarj ireed l computeriin ard shuud suuna shuudee.Tegee l Amaigaa unshij garna daa.Er hun zorsondoo emeelt mori haraisandaa uragshaa Amai tomoos tom amjilt chamaig huleej bna chi chadna baharhaj bna shuu.

ogi wrote on 2009/05/08 - 11:01
#22

Amai chi ene zahiag unshij baigaa bol altan shar zam tani olziitei baihiin erool devshuulie.ih saihan temdeglel bolson baina,bi Serro-leond alba haasan um,mongoliinhoo zaluuchuudad saihan setgegdel toruuleheer photo zurguud hiigdsen ba,chamd bayarlalaa,hoishod urgelj orj baih bolno,MONGOL-iinhoo tuhai gadaadiinhand…

ganaa wrote on 2009/05/15 - 21:59
#23

Sierra lion ulsad uureg guitsetgej bgaa hiliin 0129 dugeer angiin akhlah deslegch tsolmonbayar bolon niit khilchin enkhiig sahiualagch nartaa ajliin ondor amjilt eruul enkh sain saikhan bukhniig husen erooy. Mongol tsergiin aldar ueiin ued mandan badrag.

jama wrote on 2009/07/14 - 02:00
#24

saihan bna my nz zaluu aprict bj bgad irsen bi mongol tserguudeeree baharhaj bna bi iim l hund duralsandaa baharhaltai bna ed nar bugd ta bidnii sain saihnii toloo ywdag uls shuu dee bolj ogwol oshoo olon zurag atwiaraa er tserguudiinhaa tedneeree bid baharhaj amidarah estoi shuu dee

baatar wrote on 2009/12/23 - 01:53
#25

bi erchuudeeree baharhaj bna olon zurag tawiad ogooch ted nariin maani minii hairtai hun maani tend bgaa az taarwal bi haraj magad shuu deee

saruul wrote on 2009/12/23 - 01:56
You can leave a response, or trackback from your own site.

Write Your Comment

Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Remember my information for the next time I visit.